Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

3 Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo, 0157

Misunderstandingsmiscommunicationdifferent perspectives lead to ineffective processes. In SPLINT we believe that working on improving our abilities to communicate, listen and understand will ultimately produce better results all round. 

PRODUKTER

For å bygge en robust, bærekraftig og effektiv HMS-kultur er man avhengig av positiv bidrag fra hver enkelt som er en del av HMS-kulturen. Fra det perspektivet er alle mannskap, ingen er passasjerer.

Splint - Grette Colaboration

Siden 2011 har Splint levert interaktive workshoper for næringslivet i samarbeidet med advokatbyrået Grette. Temaer vi har utviklet og leverer sammen er Strategiske forhandlinger, Prosjektledelse og Oppfølging sykefravær.

Gjennom å kombinere juridisk kompetanse med kommunikasjon og relasjonskompetanse har vi utviklet et unikt situasjonstreningskonsept som gir deltakerne kunnskap og kompetanse de kan benytte umiddelbart tilbake på arbeidsplassen.

 

 - STRATEGISK FORHANDLING -

GEVINST

- Styrke det kommersielle fokuset i forhandlingsteamet.

- Forbedre evnen til å overtale gjennom hele anbudsprosessen.

- Bli mer bevisst på kommunikasjon og kroppsspråk i forhandlinger.

- Fokus på forberedelsene til forhandlinger, mål, strategi, plan og roller.

- Få til bedre gjennombrudd i forhandlinger.

- Utvikle gode argumentasjonsteknikker.

NØKKEL ELEMENTER

- BATNA (beste alternativet til en forhandlet avtalen) og ZOPA (Zone Of Possible Agreement) øvelser.

- Håndtering av ulike personlighetstyper i forhandlinger.

- Offentlige anbud.

- Forhandlinger etter inngåelse av kontrakten.

- Interaktiv casetrening og øvelser.

 

 

HVORDAN

Denne workshopen er designet for gjennomføring over to dager, men en kortere versjon med et redusert omfang kan også bli tilbudt om ønskelig.
Når det investeres mer tid til treningen, er effekten større tilbake på arbeidsplassen.

 

- PROSJEKTLEDELSE -

GEVINST

- Hever bevisstheten rundt EQ (Emosjonell Intelligens).

- Gir et mer helhetlig bilde av de begrensningene og mulighetene en prosjektleder har.

- Konkrete verktøy som kan brukes øyeblikkelig tilbake på arbeidsplassen.

- Reduksjon i unødvendig tid brukt på misforståelser og konflikt.

- Økt kundefokus med forbedrede kommunikasjonsferdigheter som øker mulighetene for gjensalg.

 

NØKKEL ELEMENTER

- Gjennomføring av Diversity Icebreaker for å få forståelse for og skape god samarbeid mellom ulike personlighetstyper.

- En gjennomgang av kritiske prosjektfaser og relevante definisjoner.

- Indre vs ytre press.

- Brain-body kommunikasjon og adferd.

- Interaktive case-trening og øvelser.

 

 

HVORDAN

Denne workshopen er designet for gjennomføring over to dager, men en kortere versjon med et redusert omfang kan også bli tilbudt om ønskelig.
Når det investeres mer tid til treningen, er effekten større tilbake på arbeidsplassen.

 

- OPPFØLGING SYKEFRAVÆR -

GEVINST

- Forbedret Prosesser i å følge opp ansatte.

- Bedre kommunikasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

- Redusert sykefravær perioder.

- Reduserte kostnader som skyldes på grunn av sykefravær.

- Bidrar til å forbedre den grunnleggende arbeidskultur i organisasjonen.

 

NØKKEL ELEMENTER

- Hvordan oppnår arbeidsgiveren mer åpen og reell dialog om for eksempel utprøving av restarbeidsevne?

- Hvor langt rekker den sykmeldtes medvirkningsplikt og hvilke reaksjonsmidler har arbeidsgiver til rådighet mot mangelfull medvirkning?

- Hvorfor er arbeidsgivers rutiner en så viktig premiss for konstruktiv oppfølging?

- Dersom oppfølgingsarbeidet ikke fører frem,-hva skal til for at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet?

 

HVORDAN

Denne workshopen er designet for å kjøre over en dag, men en kortere versjon med et redusert omfang kan også bli tilbudt om nødvendig.

Investering av mer tid til trening gir større effekt tilbake på arbeidsplassen.

 

HMS Rollemodell

 

For å bygge en robust, bærekraftig og effektiv HMS-kultur er man avhengig av positive bidrag fra hver enkelt som er en del av HMS-kulturen. I dette perspektivet er alle mannskap, ingen er passasjerer.

 

GEVINST

- En økning i positive HMS intervensjoner.

- Over tid, færre hendelser som rapporteres.

- Større eierskap blant ansatte til organisasjonens HMS-mål og verdier.

- Styrker kulturen for ærlige og konstruktive tilbakemeldinger mellom ansatte.

- Forbedret HMS-statistikk og redusert risiko for ulykker.

 

 

NØKKEL ELEMENTER

- Takle problematikk knyttet til stille avvik.

- Hvordan mangel på motivasjon og negativ holdning til HMS kan håndteres gjennom kommunikasjon.

- Oppmuntre den enkelte til å ta mer personlig ansvar for HMS.

- Gjøre HMS mer moro og engasjerende.

- Heve bevisstheten om hvor mye kraft mellommenneskelig kommunikasjon har i å skape trygge og produktive arbeidsplasser.

 

HVORDAN

Denne workshopen kan kjøres som en frittstående workshop eller som et supplement til et eksisterende HMS-opplæringsprogram som for eksempel kan være et 40 timers HMS-kurs arrangement.
Når det investeres mer tid til treningen er effekten større tilbake på arbeidsplassen.

 

Video by Alex Asensi

Pris
 

4.jpg

Mangfold handler ikke om kvotering og tall eller om politisk korrekthet. Det handler om å være visjonær og strategisk i en verden i rask utvikling. En mangfoldskultur innebærer at de ansatte blir verdsatt for hele seg og dermed også bidrar med sine ressurser utover den spesifikke fagkompetansen de har. Risikoen for å mislykkes med en mangfoldig kultur er stor, gevinsten hvis man lykkes med å utnytte potensialet er uvurderelig.

GEVINST

- Forbedrer evnen til innovasjon og skjerper konkurransefortrinn.

- Bidrar til å gjøre et sted attraktivt å jobbe, og tiltrekker seg dermed talenter.

- På et overordnet plan, bidrar til et mer integrert samfunn basert på sterkere sosiale verdier.

- Dyrker frem verdsatte og engasjerte medarbeidere som er lojale mot organisasjonens mål og verdier.

- Identifiserer skjulte talenter.

NØKKEL ELEMENTER

- Økt bevissthet og holdninger knyttet til talent og like muligheter for alle.

- Fokuseres på og jobbes med tabuer som er en del av grupper med en grad av mangfold.

- Setter lys på fordelene og utfordringer med kulturelt mangfold.

- Dialog, refleksjon og personlige mål.

- Alle har et unik perspektiv som har en verdi.

 

HVORDAN

Denne workshopen kan kjøres som en frittstående opplæringsarena eller som et supplement til eksisterende serier av ledertreningsmoduler.

Jo mer tid investert i trening jo større effekt tilbake på arbeidsplassen.

 
"Aktørene fikk fint frem bredden i mangfoldsbegrepet. De fikk godt frem at mangfold ikke først og fremst handler om hudfarge. Alder, kjønn, bakgrunn, religion, funksjonsevne, seksuell orientering osv må også ses som en del av begrepet.
Vi opplevde at den pedagogiske metoden som ble brukt med stor grad av involvering av deltakerne var svært vellykket og ga mye læring. Aktørene brukte gode eksempler i sine rollespill med relevante og gjenkjennbare situasjoner. Disse dannet et godt grunnlag for refleksjon og trening på alternative handlingsmønstre i det enkelte eksempel.
Aktørenes tilnærming til eksemplene ble gjort på en morsom, levende og involverende måte i trygge rammer. Aktørene opplevdes som kompetente og dyktige, både som skuespillere og faglige veiledere.
For Posten er det viktig at slike tiltak har potensiale for å fremme godt arbeidsmiljø og til å bidra postitivt til våre forretnigsmessige resultater. Vi opplevde det slik at workshopen på en fin måte bidro til begge deler.
Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive.
Vi er strålende fornøyd."                                                                                    Posten
Mangfoldsledelse pris